Part time iş sözleşmesi örneği - word belgesi

  • Konbuyu başlatan muhasebe
  • Başlangıç tarihi
M

muhasebe

Administrator
Yönetici
Part time iş sözleşmesi örneği

BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

KISMI SÜRELİ (PART-TIME)İŞ SÖZLEŞMESİAşağıda unvanı ve adresleri belirtilen işveren ile işçi arasında , görev , unvan , çalışma ve çalıştırmaya ilişkin usul , esas ve şartlar ile karşılıklı hak ve yükümlülükleri düzenlemek amacıyla , tamamen kendi istekleri ve serbest iradeleri ile ‘’ BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ ‘’yapılmıştır . Taraflar bundan sonra İŞVEREN ve İŞÇİ olarak anılacaktır .1 . TARAFLAR

İŞVERENİN


Unvanı :

İŞÇİNİN

Adı ve Soyadı :……………………………………..

Baba adı :……………………………………..

Doğum yeri ve yılı :…………………………………….

İkamet adresi ( tebligata açık adres ) :……………………………………

Ev ve Cep telefonu :…………………………………….2 . İŞÇİNİN ÇALIŞMA YERİ

İşçi , işverenin Türkiye sınırları dahilinde açılmış veya açılacak olan değişik işyerlerinde işveren veya vekilince belirtilen iş yerlerinde çalışmayı kabul eder . İşveren veya vekilince görev yerinin değiştirilmesi iş şartlarının değiştirilmesi anlamını taşımaz.3 . İŞÇİYE VERİLECEK GÖREV

İşveren , işçiyi unvanı ve pozisyonu kendisince belirlenmek üzere;

a. Yönetim kategorilerinde ,

b. Mağazalarda yönetim dışında kalan kategorilerde , görevlendirebilir.4 . YAPILACAK İŞ

İşçi , yukarıda yazılı 3 üncü maddenin ... bendine göre.. …. ……….branşında ve kapsamı ekli belgelerde tebliğ edilen işi yapacaktır . İşçi gerektiği takdirde işyeri içinde unvanı veya niteliği benzer yahut birbirine yakın başka işlerde geçici veya devamlı olarak işveren tarafından görevlendirilebilir .5 .İŞE BAŞLAMA TARİHİ VE SÖZLEŞME SÜRESİ

Bu iş sözleşmesi …/…/…… tarihinde başlamış olup belirlisürelidir .6 . DENEME SÜRESİ

İşçi , deneme süresine tabi olup , bu süre iki aydır . Taraflar bu süre içinde iş sözleşmesini bildirimsiz ve tazminatsız olarak feshedebilirler . Ancak işçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır . Deneme süresi içinde , iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde işçinin çalıştığı süreye ait ücreti dışında , herhangi bir tazminat ödemesi yapılmaz.7 . ÇALIŞMA SÜRELERİ

İşyerinde aylık çalışma gün sayısı……Gün

Günlük çalışma saati ……..Saat

Olarak belirlenir. Personelin kıdemi ,işyerindeki hizmet süresidir.

(Aylık çalışma gün sayısı =(Ay içindeki çalışma saati)/7,5))

Personelin aylık sigortalılık gün sayısı da , yukarıdaki formüle göre hesaplanır.

8 . FAZLA ÇALIŞMA

İşveren , ülkenin ve şirketin genel yararları , işin niteliği veya üretimin arttırılması gibi durumlarda zorunlu nedenlerle ve olağan üstü hallerde yasalarda belirtilen şartlara uygun olarak fazla çalışma yapmayı kabul eder . İşveren veya vekilinin yazılı talebi olmadan veya işveren veya vekilinden izin alınmadan işçinin kendi arzusu ile yaptığı fazla çalışma ücretine hak kazanmayacağı taraflarca kabul edilir .9 . TELAFİ ÇALIŞMASI

Zorunlu nedenlerle işin durması , ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi ve benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde veya altında çalışılması ve tamamen tatil edilmesi veya işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi halinde , işveren iki ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilir . Bu çalışmalar fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sayılmaz .10 . YILLIK ÜCRETLİ İZİN

Yıllık ücretli izin süresi ve izine ilişkin hususlar İş Kanunu ve Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde de belirtildiği şekilde uygulanır . İşçi yıllık ücretli iznini işveren veya vekili tarafından uygun görülecek bir zamanda yasada belirtilen kıdemine göre kullanır .

11 . ÜCRET

İşçinin başlangıç ücreti , 4 üncü madde gereğince verilen işe göre , işverence gösterilen aralık sınırları içerisinde belirlenir .Ücret , işçinin performansı , şirketin genel ekonomik durumu ve ülke şartları göz önünde bulundurulmak suretiyle ve işveren / vekilinin takdirine bağlı olarak yönetimce belirlenir. Belirlenen ücret müteakip ay içerisinde banka kanalı ile ödenir . İşçi ücretinin , yıl içerisinde farklı gelir vergi dilimlerine tabi olması dolayısıyla yasal mevzuatın devlet tarafından değiştirilmesi ve benzeri durumlarda meydana gelebilecek ücret değişikliklerinde oluşabilecek durumları kabul ve taahhüt eder .12 . ÖZEL ŞARTLAR

a . İşçi , görevi nedeniyle kendisine , bağlı ve sorumlu bulunduğu birime teslim edilen demirbaş , her türlü teçhizat v.b. eşyanın muhafazasından , hasar ve ziyana uğramasından sorumludur .

b . İşverenin , işçilerin bir bölümüne veya tümüne sözleşme gereği olmaksızın , teşvik amaçlı olarak yapacağı süreklilik arz etmeyen nakdi / ayni ödemeler , işçiler bakımından kazanılmış hak niteliğinde olmayıp , tekrarlanacağı anlamına gelmez .

c . İşçi , şirketin iş yönetim ilkelerine , genel iş ve sosyal kapsamlı uygulamalarına , çalışma usul ve esaslarına ilişkin çıkardığı , yönerge , prosedür , talimatname , bildiri , duyuru ve sirkülere uymayı kabul ve taahhüt eder .

d . İşçi iş sözleşmesinin feshinde kendisine teslim edilmiş olan her türlü demirbaş , malzeme , araç gereç ve eşyayı eksiksiz ve sağlam olarak teslim etmeyi , kendi kasıt veya kusurundan meydana gelmiş zararlar varsa tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder .

e . İşçi işverenin yazılı iznini almaksızın , işverenin , ortaklarının , ilgili kişi ve kuruluşlarının bunların idare ve sahiplerinin her birinin stratejileri , planları , mali durumları , faaliyetleri , özel işlemleri , anlaşmaları , meslek veya işletmeye özgün sırlarını veya menfaatlerine ilişkin hiçbir bilgiyi üçüncü kişilere açıklamamayı kabul ve taahhüt eder .

f . İşçi , işveren veya vekilince belirlenen ilk amirine karşı sorumlu olmayı , kanun , tüzük , yönetmelikler ile işverenin iş ilişkisi nedeniyle koordineli çalıştığı kuruluşların sözleşmelerine aykırı işler yapmamayı , kendinden bu yolda bir iş istenmesi halinde bir üst amirini veya konu ile ilgili diğer şirket yöneticilerini uyarmayı kabul ve taahhüt eder .

g . İşçi , işverenin yazılı onayı olmaksızın herhangi bir maksatla ve ad altında hiçbir ek işte menfaat karşılığı çalışamayacağı gibi üçüncü şahısların hesabına da herhangi bir iş veya hizmet faaliyetinde bulunamaz .

h . İşçi , iş yerine alkollü içki veya uyuşturucu madde almış olarak gelmemeyi ve bu maddeleri işyerinde kullanmamayı , çalışılması ile ilgili olmayan eşya ve maddeler ile taşınması veya kullanılması yasaklanmış maddeleri işyerine sokmamayı kabul ve taahhüt eder .

i . İşveren , işçilik haklarını ödemek , ahlak ve iyi niyet kurallarına uymak , işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür .

k . İşveren , işçinin görevini yerine getirmesi için gereken çalışma koşullarını sağlamakla yükümlüdür .13 . SON HÜKÜMLER

a . Bu iş sözleşmesinde yer almayan hususlara ilişkin olarak yürürlükte olan İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri uygulanır .

b . Sözleşmenin uygulamasında çıkacak uyuşmazlıkların giderilmesinde işyerinin bulunduğu mahkemeler ve icra daireleri yetkilidir.

c. İş bu belirsiz iş sözleşmesi ……./…../ ……. tarihinde taraflarca iki nüsha olarak tanzim edilerek okunup imzalanmış , işçi ve işveren belirtilen şartlarla iş görmeyi karşılıklı kabul beyan ve taahhüt etmişlerdir.

İşveren veya Vekili İşçi(kaşe imza) Adı ve Soyadı

(İmza)Not:

Sözleşmenin bir örneğini aldım.

 

Ekli dosyalar

Çevrimiçi üyeler

Şu anda çevrimiçi üye yok.
Üst